Oldal kiválasztása

Végel Tamás adatvédelmi szabályzata

www.vegelnaploja.hu internetes oldal (a továbbiakban Weboldal) üzemeltetője, a Végel Tamás egyéni cég (2615, Csővár, Madách u. 1., adószám: 25340626-2-13, a továbbiakban Üzemeltető) kimondja, hogy üzleti tevékenysége során maradéktalanul tiszteletben tartja a Weboldalt felkereső bármely személy (továbbiakban Felhasználó) személyes adataihoz fűződő jogát.

Működése kapcsán mindenben a jelen Szabályzat rendelkezése és a mindenkori vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési jogszabályok szerint jár el, melyeknek aláveti magát

Az Üzemeltető a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

Nyilatkozatok és rendelkezések

Az Üzemeltető kijelenti, hogy harmadik fél részére a Felhasználó adatait nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként, teljesítési segédként, vagy más egyéb külső szolgáltatóként működik közre, vagy az adatszolgáltatási kötelezettséget kötelező jogszabályi rendelkezés írja elő.

Az Üzemeltető az adatkezelést, a logisztikai szolgáltatást és a tárhely szolgáltatást kifejezetten Harmadik Fél közreműködésével kívánja megoldani, amelynek személye, és adatai a mindenkori érvényes Adatkezelési Szabályzatban kerülnek megjelölésre. Az Üzemeltető csak olyan közreműködő szolgáltatásait veszi igénybe, aki a tevékenység végzéséhez és az adatok szabályos kezeléséhez megfelelő NAIH adatkezelési azonosítóval rendelkezik.

A Felhasználó személyes adatainak felhasználásához az oldal felkeresésével és a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával, adott célhoz kötötten, a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok keretein belül kifejezett hozzájárulását adja.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a Felhasználónak az Üzemeltető részére elektronikus vagy postai úton megküldött kérésére haladéktalanul törli.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Abban az esetben, amennyiben az adatkezelést külön jogszabály rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Hírlevél, COOKIE

Az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az Üzemeltető elektronikus levele(ke)t, hírlevelet küldjön szolgáltatásairól, kivéve, ha a Felhasználó előbbi üzenetek kifejezett letiltását kéri. A Felhasználó a hírlevelek küldését egyébként bármikor letilthatja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyes kiegészítő szolgáltatásokra kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

A Weboldalon a Weboldal hatékonyságának javítása érdekében ún. anonim látogatásazonosítók (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A Weboldal látogatóinak számítógépére egy „süti” (COOKIE) kerül elmentésre, amelynek segítségével egy program elemzi a Weboldal használatára vonatkozó információkat is beleértve. Az adatok elemzése névtelenül, nem beazonosítható módon történik.

A megszerzett információkat az Üzemeltető kizárólag szolgáltatásainak, illetve a Weboldal javítására használja fel. A Weboldal Felhasználói előbbi adatkezelés tényét a Weboldal megnyitásával kifejezetten elfogadják, illetve amennyiben előbbiek kizárását kívánják, akkor a webböngészőben beállíthatják, hogy megakadályozzák „sütik” (COOKIE) elmentését a számítógép merevlemezére, ezzel azonban tudomásul veszik, hogy esetenként nem tekinthető meg megfelelő módon a teljes Weboldal.

Ezeket az információkat az Üzemeltető úgynevezett remarketing céljából a Google és Facebook rendszerében használhatja. 

Az információk tulajdonjoga

A Weboldalon található és látható információk az Üzemeltető tulajdonát képezik. A www.vegelnaploja.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Tilos az innen származó információk, adatok, cikkek/postok árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és az Üzemeltető, mint jogtulajdonos engedélye nélküli megjelentetése.

Az Üzemeltető a Weboldallal kapcsolatos minden további jogot fenntart, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesít.

Az adatkezelésben részt vevő személyek

Megrendelés és fizetés

A szolgáltató neve: Végel Tamás egyéni cég
A szolgáltató székhelye: 2615, Csővár, Madách u. 1. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@vegelnaploja.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-11-004730
A szolgáltató adószáma: 25340626-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, email cím, irányítószám, szállítási és számlázási cím, vásárlási összeg
Az adattovábbítás célja: megrendelés kifizetése

Adatkezelés, logisztika, tárhely szolgáltatás

A szolgáltató neve: Rackhost Zrt.
A szolgáltató székhelye: 6722, Szeged, Tisza L. körút 41. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@rackhost.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 06-10-000489
A szolgáltató adószáma: 25333572-2-06
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Az adattovábbítás célja: tárhely biztosítása, domain regisztráció kezelője

A szolgáltató neve: GYL Consulting Kft. 
A szolgáltató székhelye: 1094, Budapest, Ferenc krt. 25., III. em. 8. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: gyure.tibor@gylco.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-725689
A szolgáltató adószáma: 13248163-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Az adattovábbítás célja: könyvelés, számlák kezelése

A szolgáltató neve: Active Campaign LLC.
A szolgáltató székhelye: 1 N., Dearborn st. 5th Floor, Chicago, IL 60602 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: https://www.activecampaign.com/contact?support
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 4935812
A szolgáltató adószáma:- 
Az adattovábbítás célja: automatizált hírlevél kommunikáció

A szolgáltató neve: kBoss.hu Kft. 

A szolgáltató székhelye: 1031, Budapest, Záhony u. 7/C 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@szamlazz.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-303201
A szolgáltató adószáma: 13421739-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Az adattovábbítás célja: számlakészítés

Jogi nyilatkozatok

A jelen Adatkezelési Szabályzat alapelvei és rendelkezései összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

Amennyiben időközben bármely jogszabály rendelkezéseiben változás következik be, úgy értelemszerűen a továbbiakban a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.

Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek alapján a Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.
Az Üzemeltető nem vizsgálja azoknak a site-oknak a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát a Felhasználó viseli. A Weboldal tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, az Üzemeltetőtől független kapcsolódásokat (hiperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).